MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
SETCLMV
AMATA 22.10
30d
60d
120d
240d
AS 4.22
30d
60d
120d
240d
BANPU 5.30
30d
60d
120d
240d
BBL 131.00
30d
60d
120d
240d
BCH 17.60
30d
60d
120d
240d
BCP 36.50
30d
60d
120d
240d
BCPG 6.40
30d
60d
120d
240d
BDMS 26.50
30d
60d
120d
240d
BGC 6.25
30d
60d
120d
240d
BGRIM 22.20
30d
60d
120d
240d
BH 249.00
30d
60d
120d
240d
BJC 21.10
30d
60d
120d
240d
BPP 12.80
30d
60d
120d
240d
CBG 68.25
30d
60d
120d
240d
CK 19.90
30d
60d
120d
240d
CKP 3.98
30d
60d
120d
240d
CPF 24.30
30d
60d
120d
240d
CRC 32.50
30d
60d
120d
240d
EGCO 105.50
30d
60d
120d
240d
GLOBAL 15.50
30d
60d
120d
240d
GPSC 40.75
30d
60d
120d
240d
GULF 42.50
30d
60d
120d
240d
GUNKUL 2.54
30d
60d
120d
240d
ICHI 16.30
30d
60d
120d
240d
IRPC 1.63
30d
60d
120d
240d
KBANK 125.50
30d
60d
120d
240d
KKP 45.50
30d
60d
120d
240d
KSL 1.84
30d
60d
120d
240d
MAJOR 12.00
30d
60d
120d
240d
MEGA 36.50
30d
60d
120d
240d
MINT 30.00
30d
60d
120d
240d
OR 16.20
30d
60d
120d
240d
OSP 23.30
30d
60d
120d
240d
PTT 32.50
30d
60d
120d
240d
PTTEP 150.00
30d
60d
120d
240d
PTTGC 29.75
30d
60d
120d
240d
RATCH 28.50
30d
60d
120d
240d
RBF 8.95
30d
60d
120d
240d
RCL 24.50
30d
60d
120d
240d
SCB 102.00
30d
60d
120d
240d
SCC 227.00
30d
60d
120d
240d
SCCC 134.50
30d
60d
120d
240d
SCGP 30.00
30d
60d
120d
240d
SJWD 12.70
30d
60d
120d
240d
SPRC 8.05
30d
60d
120d
240d
SSP 6.30
30d
60d
120d
240d
STGT 10.20
30d
60d
120d
240d
SUPER 0.29
30d
60d
120d
240d
TASCO 15.90
30d
60d
120d
240d
THCOM 11.20
30d
60d
120d
240d
TOP 52
30d
60d
120d
240d
TSTH 0.70
30d
60d
120d
240d
TU 15.20
30d
60d
120d
240d