MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
ขนส่งและโลจิสติกส์
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV 2.02
30d
60d
120d
240d
AOT 58.50
30d
60d
120d
240d
ASIMAR 1.51
30d
60d
120d
240d
B 0.10
30d
60d
120d
240d
BA 20.50
30d
60d
120d
240d
BEM 7.75
30d
60d
120d
240d
BTS 4.30
30d
60d
120d
240d
BTSGIF 3.20
30d
60d
120d
240d
DMT 11.80
30d
60d
120d
240d
III 6.70
30d
60d
120d
240d
KEX 2.94
30d
60d
120d
240d
KIAT 0.38
30d
60d
120d
240d
KWC 275
30d
60d
120d
240d
MENA 1.13
30d
60d
120d
240d
NOK 1.04
30d
60d
120d
240d
NYT 3.30
30d
60d
120d
240d
PORT 1.80
30d
60d
120d
240d
PRM 8.25
30d
60d
120d
240d
PSL 8.60
30d
60d
120d
240d
RCL 24.50
30d
60d
120d
240d
SAV 24.40
30d
60d
120d
240d
SINO 1.49
30d
60d
120d
240d
SJWD 12.70
30d
60d
120d
240d
TFFIF 6.30
30d
60d
120d
240d
THAI 3.32
30d
60d
120d
240d
TSTE 13.7
30d
60d
120d
240d
TTA 6.85
30d
60d
120d
240d
WICE 6.80
30d
60d
120d
240d