MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
ประกันภัยและประกันชีวิต
ประกันภัยและประกันชีวิต
AYUD 33.75
30d
60d
120d
240d
BKI 286.00
30d
60d
120d
240d
BLA 19.10
30d
60d
120d
240d
BUI 14.30
30d
60d
120d
240d
CHARAN 23.1
30d
60d
120d
240d
INSURE 93.00
30d
60d
120d
240d
KWI 0.36
30d
60d
120d
240d
MTI 105.50
30d
60d
120d
240d
NKI 25.75
30d
60d
120d
240d
SMK 0.8
30d
60d
120d
240d
TGH 15
30d
60d
120d
240d
THRE 0.64
30d
60d
120d
240d
THREL 1.82
30d
60d
120d
240d
TIPH 27.50
30d
60d
120d
240d
TLI 7.60
30d
60d
120d
240d
TQM 27.25
30d
60d
120d
240d
TSI 0.11
30d
60d
120d
240d
TVH 8.70
30d
60d
120d
240d