MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
7UP 0.34
30d
60d
120d
240d
ACC 0.43
30d
60d
120d
240d
ACE 1.31
30d
60d
120d
240d
AGE 1.48
30d
60d
120d
240d
AI 3.90
30d
60d
120d
240d
AIE 1.08
30d
60d
120d
240d
AKR 0.92
30d
60d
120d
240d
BAFS 14.90
30d
60d
120d
240d
BANPU 5.30
30d
60d
120d
240d
BBGI 7.00
30d
60d
120d
240d
BCP 36.50
30d
60d
120d
240d
BCPG 6.40
30d
60d
120d
240d
BGRIM 22.20
30d
60d
120d
240d
BIOTEC 0.28
30d
60d
120d
240d
BPP 12.80
30d
60d
120d
240d
BRRGIF 3.10
30d
60d
120d
240d
BSRC 8.35
30d
60d
120d
240d
CKP 3.98
30d
60d
120d
240d
CV 0.26
30d
60d
120d
240d
DEMCO 3.84
30d
60d
120d
240d
EA 13.6
30d
60d
120d
240d
EASTW 2.80
30d
60d
120d
240d
EGATIF 6.05
30d
60d
120d
240d
EGCO 105.50
30d
60d
120d
240d
EP 2.58
30d
60d
120d
240d
ETC 1.95
30d
60d
120d
240d
GPSC 40.75
30d
60d
120d
240d
GREEN 1.16
30d
60d
120d
240d
GULF 42.50
30d
60d
120d
240d
GUNKUL 2.54
30d
60d
120d
240d
IFEC 0.35
30d
60d
120d
240d
IRPC 1.63
30d
60d
120d
240d
JR 4.20
30d
60d
120d
240d
KBSPIF 7.50
30d
60d
120d
240d
LANNA 14.40
30d
60d
120d
240d
MDX 3.44
30d
60d
120d
240d
NOVA 12.50
30d
60d
120d
240d
OR 16.20
30d
60d
120d
240d
PCC 2.94
30d
60d
120d
240d
PRIME 0.37
30d
60d
120d
240d
PTG 8.35
30d
60d
120d
240d
PTT 32.50
30d
60d
120d
240d
PTTEP 150.00
30d
60d
120d
240d
QTC 4.00
30d
60d
120d
240d
RATCH 28.50
30d
60d
120d
240d
RPC 0.62
30d
60d
120d
240d
SCG 3.60
30d
60d
120d
240d
SCI 0.75
30d
60d
120d
240d
SCN 0.98
30d
60d
120d
240d
SEAOIL 2.52
30d
60d
120d
240d
SKE 0.40
30d
60d
120d
240d
SOLAR 0.60
30d
60d
120d
240d
SPCG 8.45
30d
60d
120d
240d
SPRC 8.05
30d
60d
120d
240d
SSP 6.30
30d
60d
120d
240d
SUPER 0.29
30d
60d
120d
240d
SUPEREIF 5.95
30d
60d
120d
240d
SUSCO 3.58
30d
60d
120d
240d
TAE 0.78
30d
60d
120d
240d
TCC 0.46
30d
60d
120d
240d
TGE 2.68
30d
60d
120d
240d
TOP 52
30d
60d
120d
240d
TPIPP 3.12
30d
60d
120d
240d
TSE 1.11
30d
60d
120d
240d
TTW 8.85
30d
60d
120d
240d
UBE 0.86
30d
60d
120d
240d
WHAUP 4.12
30d
60d
120d
240d
WP 3.68
30d
60d
120d
240d