MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
พาณิชย์
พาณิชย์
B52 0.53
30d
60d
120d
240d
BEAUTY 0.50
30d
60d
120d
240d
BIG 0.46
30d
60d
120d
240d
BJC 21.10
30d
60d
120d
240d
COM7 20.40
30d
60d
120d
240d
CPALL 57.00
30d
60d
120d
240d
CPAXT 29.75
30d
60d
120d
240d
CPW 2.52
30d
60d
120d
240d
CRC 32.50
30d
60d
120d
240d
CSS 0.83
30d
60d
120d
240d
DOHOME 11.20
30d
60d
120d
240d
FN 1.37
30d
60d
120d
240d
FTE 1.56
30d
60d
120d
240d
GLOBAL 15.50
30d
60d
120d
240d
HMPRO 9.25
30d
60d
120d
240d
ICC 34.00
30d
60d
120d
240d
ILM 18.50
30d
60d
120d
240d
IT 3.88
30d
60d
120d
240d
KAMART 13.10
30d
60d
120d
240d
LOXLEY 1.50
30d
60d
120d
240d
MC 10.60
30d
60d
120d
240d
MEGA 36.50
30d
60d
120d
240d
MIDA 0.40
30d
60d
120d
240d
MOSHI 46.25
30d
60d
120d
240d
RS 12.10
30d
60d
120d
240d
RSP 2.10
30d
60d
120d
240d
SABUY 0.65
30d
60d
120d
240d
SCM 3.90
30d
60d
120d
240d
SINGER 8.60
30d
60d
120d
240d
SPC 59.25
30d
60d
120d
240d
SPI 61.5
30d
60d
120d
240d
SVT 1.64
30d
60d
120d
240d
TAN 13.90
30d
60d
120d
240d