MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
สื่อและสิ่งพิมพ์
สื่อและสิ่งพิมพ์
AMARIN 4.02
30d
60d
120d
240d
AQUA 0.34
30d
60d
120d
240d
AS 4.22
30d
60d
120d
240d
BEC 3.76
30d
60d
120d
240d
FE 185
30d
60d
120d
240d
GPI 1.64
30d
60d
120d
240d
GRAMMY 6.85
30d
60d
120d
240d
JKN 0.63
30d
60d
120d
240d
MACO 0.58
30d
60d
120d
240d
MAJOR 12.00
30d
60d
120d
240d
MATCH 1.50
30d
60d
120d
240d
MATI 7.90
30d
60d
120d
240d
MCOT 2.80
30d
60d
120d
240d
MONO 1.06
30d
60d
120d
240d
NATION 0.03
30d
60d
120d
240d
ONEE 3.36
30d
60d
120d
240d
PLANB 7.05
30d
60d
120d
240d
POST 1.1
30d
60d
120d
240d
PRAKIT 10.10
30d
60d
120d
240d
PTECH 6.15
30d
60d
120d
240d
SE-ED 2.18
30d
60d
120d
240d
TKS 8.00
30d
60d
120d
240d
VGI 1.64
30d
60d
120d
240d
WORK 9.95
30d
60d
120d
240d
ZAA 0.78
30d
60d
120d
240d