MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
AAI 5.70
30d
60d
120d
240d
APURE 4.14
30d
60d
120d
240d
ASIAN 10.10
30d
60d
120d
240d
BR 2.48
30d
60d
120d
240d
BRR 4.42
30d
60d
120d
240d
BTG 22.90
30d
60d
120d
240d
CBG 68.25
30d
60d
120d
240d
CFRESH 1.99
30d
60d
120d
240d
CH 2.64
30d
60d
120d
240d
CHOTI 69.00
30d
60d
120d
240d
CM 2.30
30d
60d
120d
240d
COCOCO 13.00
30d
60d
120d
240d
CPF 24.30
30d
60d
120d
240d
CPI 2.34
30d
60d
120d
240d
GLOCON 0.27
30d
60d
120d
240d
HTC 16.00
30d
60d
120d
240d
ICHI 16.30
30d
60d
120d
240d
ITC 23.50
30d
60d
120d
240d
JDF 2.40
30d
60d
120d
240d
KBS 4.94
30d
60d
120d
240d
KCG 10.20
30d
60d
120d
240d
KSL 1.84
30d
60d
120d
240d
KTIS 2.94
30d
60d
120d
240d
LST 4.92
30d
60d
120d
240d
M 29.00
30d
60d
120d
240d
MALEE 10.90
30d
60d
120d
240d
NRF 1.79
30d
60d
120d
240d
NSL 31.75
30d
60d
120d
240d
OSP 23.30
30d
60d
120d
240d
PB 62.75
30d
60d
120d
240d
PLUS 6.40
30d
60d
120d
240d
PM 7.75
30d
60d
120d
240d
PQS 3.04
30d
60d
120d
240d
PRG 9.00
30d
60d
120d
240d
RBF 8.95
30d
60d
120d
240d
SAPPE 94.00
30d
60d
120d
240d
SAUCE 42.00
30d
60d
120d
240d
SNNP 12.90
30d
60d
120d
240d
SNP 14.40
30d
60d
120d
240d
SORKON 4.52
30d
60d
120d
240d
SSC 62.00
30d
60d
120d
240d
SSF 7.65
30d
60d
120d
240d
SST 5.30
30d
60d
120d
240d
SUN 3.92
30d
60d
120d
240d
TC 8.45
30d
60d
120d
240d
TFG 4.02
30d
60d
120d
240d
TFMAMA 202.00
30d
60d
120d
240d
TIPCO 10.00
30d
60d
120d
240d
TKN 9.95
30d
60d
120d
240d
TU 15.20
30d
60d
120d
240d
TVO 21.50
30d
60d
120d
240d
TWPC 3.64
30d
60d
120d
240d
W 0.69
30d
60d
120d
240d
ZEN 6.00
30d
60d
120d
240d