MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC 228.00
30d
60d
120d
240d
AIT 4.10
30d
60d
120d
240d
ALT 1.32
30d
60d
120d
240d
AMR 1.16
30d
60d
120d
240d
DIF 8.05
30d
60d
120d
240d
DTCENT 1.25
30d
60d
120d
240d
FORTH 12.50
30d
60d
120d
240d
GABLE 3.70
30d
60d
120d
240d
HUMAN 10.50
30d
60d
120d
240d
ICN 2.18
30d
60d
120d
240d
ILINK 6.40
30d
60d
120d
240d
INET 4.46
30d
60d
120d
240d
INSET 2.50
30d
60d
120d
240d
INTUCH 75.75
30d
60d
120d
240d
ITEL 2.64
30d
60d
120d
240d
JAS 2.88
30d
60d
120d
240d
JASIF 6.15
30d
60d
120d
240d
JMART 13.40
30d
60d
120d
240d
JTS 67.25
30d
60d
120d
240d
MFEC 5.85
30d
60d
120d
240d
MSC 8.45
30d
60d
120d
240d
PT 8.60
30d
60d
120d
240d
SAMART 7.05
30d
60d
120d
240d
SAMTEL 4.16
30d
60d
120d
240d
SDC 0.03
30d
60d
120d
240d
SIS 26.00
30d
60d
120d
240d
SKY 20.00
30d
60d
120d
240d
SVOA 1.91
30d
60d
120d
240d
SYMC 8.40
30d
60d
120d
240d
SYNEX 13.80
30d
60d
120d
240d
THCOM 11.20
30d
60d
120d
240d
TKC 11.10
30d
60d
120d
240d
TWZ 0.04
30d
60d
120d
240d