MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
แฟชั่น
แฟชั่น
AFC 4.68
30d
60d
120d
240d
AURA 13.90
30d
60d
120d
240d
BTNC 17.7
30d
60d
120d
240d
CPH 9.20
30d
60d
120d
240d
CPL 1.28
30d
60d
120d
240d
NC 2.22
30d
60d
120d
240d
PAF 1.22
30d
60d
120d
240d
PDJ 2.12
30d
60d
120d
240d
PG 9.10
30d
60d
120d
240d
SABINA 22.90
30d
60d
120d
240d
SAWANG 13.50
30d
60d
120d
240d
SUC 30.00
30d
60d
120d
240d
TNL 33.50
30d
60d
120d
240d
TR 39.75
30d
60d
120d
240d
TTI 26
30d
60d
120d
240d
TTT 50.00
30d
60d
120d
240d
UPF 34.00
30d
60d
120d
240d
WACOAL 29.75
30d
60d
120d
240d
WFX 1.35
30d
60d
120d
240d