MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
บริการ (MAI)
บริการ (MAI)
ADD 4.52
30d
60d
120d
240d
AKP 0.63
30d
60d
120d
240d
AMA 4.16
30d
60d
120d
240d
AMARC 1.33
30d
60d
120d
240d
ARIP 0.57
30d
60d
120d
240d
ATP30 0.89
30d
60d
120d
240d
AUCT 10.10
30d
60d
120d
240d
BIS 3.78
30d
60d
120d
240d
BOL 6.65
30d
60d
120d
240d
CEYE 3.56
30d
60d
120d
240d
CHIC 0.52
30d
60d
120d
240d
CMO 0.79
30d
60d
120d
240d
D 3.54
30d
60d
120d
240d
DEXON 1.75
30d
60d
120d
240d
DV8 0.41
30d
60d
120d
240d
ETE 1.02
30d
60d
120d
240d
FSMART 5.10
30d
60d
120d
240d
FVC 0.72
30d
60d
120d
240d
GFC 9.40
30d
60d
120d
240d
GLORY 1.22
30d
60d
120d
240d
GSC 0.92
30d
60d
120d
240d
HARN 2.12
30d
60d
120d
240d
HEALTH 1.21
30d
60d
120d
240d
HL 10.20
30d
60d
120d
240d
IMH 5.80
30d
60d
120d
240d
JPARK 7.10
30d
60d
120d
240d
KGEN 1.22
30d
60d
120d
240d
KK 1.75
30d
60d
120d
240d
KLINIQ 40.50
30d
60d
120d
240d
KOOL 0.35
30d
60d
120d
240d
KTMS 2.28
30d
60d
120d
240d
LDC 0.49
30d
60d
120d
240d
LEO 4.20
30d
60d
120d
240d
MASTER 57.50
30d
60d
120d
240d
MEB 29.75
30d
60d
120d
240d
MORE 0.06
30d
60d
120d
240d
MVP 0.76
30d
60d
120d
240d
NCL 0.47
30d
60d
120d
240d
NEWS 0.02
30d
60d
120d
240d
OTO 0.71
30d
60d
120d
240d
PHOL 3.04
30d
60d
120d
240d
PICO 3.96
30d
60d
120d
240d
PLT 0.78
30d
60d
120d
240d
QLT 2.40
30d
60d
120d
240d
RP 1.12
30d
60d
120d
240d
SE 0.73
30d
60d
120d
240d
SONIC 1.57
30d
60d
120d
240d
THMUI 0.58
30d
60d
120d
240d
TNDT 0.17
30d
60d
120d
240d
TNH 35.25
30d
60d
120d
240d
TNP 3.64
30d
60d
120d
240d
TPL 1.11
30d
60d
120d
240d
TURTLE 6.05
30d
60d
120d
240d
TVDH 0.28
30d
60d
120d
240d
TVT 0.46
30d
60d
120d
240d
UBA 1.01
30d
60d
120d
240d
VL 1.15
30d
60d
120d
240d
YGG 1.23
30d
60d
120d
240d