MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
สินค้าอุตสาหกรรม (MAI)
สินค้าอุตสาหกรรม (MAI)
ADB 0.61
30d
60d
120d
240d
BM 2.50
30d
60d
120d
240d
CHO 0.07
30d
60d
120d
240d
CHOW 2.56
30d
60d
120d
240d
CIG 0.05
30d
60d
120d
240d
COLOR 1.21
30d
60d
120d
240d
CPR 3.90
30d
60d
120d
240d
FPI 2.10
30d
60d
120d
240d
GTB 0.70
30d
60d
120d
240d
KCM 0.28
30d
60d
120d
240d
KJL 6.50
30d
60d
120d
240d
KUMWEL 1.90
30d
60d
120d
240d
MBAX 2.88
30d
60d
120d
240d
MGT 2.20
30d
60d
120d
240d
MTW 1.30
30d
60d
120d
240d
NDR 2.06
30d
60d
120d
240d
PACO 1.48
30d
60d
120d
240d
PDG 2.50
30d
60d
120d
240d
PIMO 2.10
30d
60d
120d
240d
PPM 2.04
30d
60d
120d
240d
PRAPAT 1.95
30d
60d
120d
240d
RWI 0.50
30d
60d
120d
240d
SAF 0.66
30d
60d
120d
240d
SALEE 0.52
30d
60d
120d
240d
SANKO 1.31
30d
60d
120d
240d
SELIC 3.06
30d
60d
120d
240d
SFT 3.60
30d
60d
120d
240d
STP 13.30
30d
60d
120d
240d
SWC 3.16
30d
60d
120d
240d
TMC 1.30
30d
60d
120d
240d
TMI 1.29
30d
60d
120d
240d
TMW 62.00
30d
60d
120d
240d
TPLAS 1.28
30d
60d
120d
240d
TRV 2.16
30d
60d
120d
240d
UBIS 1.97
30d
60d
120d
240d
UEC 1.76
30d
60d
120d
240d
UKEM 0.74
30d
60d
120d
240d
UREKA 0.48
30d
60d
120d
240d
YUASA 11.00
30d
60d
120d
240d
ZIGA 1.80
30d
60d
120d
240d