MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
24CS 4.08
30d
60d
120d
240d
A5 3.06
30d
60d
120d
240d
ALL 0.03
30d
60d
120d
240d
ARIN 1.15
30d
60d
120d
240d
ARROW 5.70
30d
60d
120d
240d
BC 0.90
30d
60d
120d
240d
BLESS 0.52
30d
60d
120d
240d
BSM 2.44
30d
60d
120d
240d
BTW 0.25
30d
60d
120d
240d
CAZ 2.96
30d
60d
120d
240d
CHEWA 0.38
30d
60d
120d
240d
CPANEL 4.46
30d
60d
120d
240d
CRD 0.45
30d
60d
120d
240d
DHOUSE 0.64
30d
60d
120d
240d
DIMET 0.20
30d
60d
120d
240d
DPAINT 1.73
30d
60d
120d
240d
FLOYD 0.80
30d
60d
120d
240d
HYDRO 0.40
30d
60d
120d
240d
IND 0.84
30d
60d
120d
240d
JAK 1.17
30d
60d
120d
240d
K 1.15
30d
60d
120d
240d
KUN 1.43
30d
60d
120d
240d
META 0.12
30d
60d
120d
240d
PPS 0.35
30d
60d
120d
240d
PRI 8.90
30d
60d
120d
240d
PROS 1.18
30d
60d
120d
240d
PROUD 1.56
30d
60d
120d
240d
PSG 0.53
30d
60d
120d
240d
SENX 0.41
30d
60d
120d
240d
SK 0.70
30d
60d
120d
240d
SMART 0.69
30d
60d
120d
240d
STC 0.58
30d
60d
120d
240d
SVR 1.33
30d
60d
120d
240d
TAPAC 0.52
30d
60d
120d
240d
THANA 1.24
30d
60d
120d
240d
TIGER 0.63
30d
60d
120d
240d
TITLE 3.90
30d
60d
120d
240d
YONG 1.62
30d
60d
120d
240d