MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
เทคโนโลยี (MAI)
เทคโนโลยี (MAI)
APP 1.70
30d
60d
120d
240d
BBIK 33.00
30d
60d
120d
240d
BE8 16.80
30d
60d
120d
240d
BVG 2.72
30d
60d
120d
240d
COMAN 3.50
30d
60d
120d
240d
DITTO 15.20
30d
60d
120d
240d
I2 1.88
30d
60d
120d
240d
IIG 6.20
30d
60d
120d
240d
IRCP 0.55
30d
60d
120d
240d
ITNS 1.81
30d
60d
120d
240d
NETBAY 14.40
30d
60d
120d
240d
PLANET 0.57
30d
60d
120d
240d
PROEN 1.06
30d
60d
120d
240d
READY 6.80
30d
60d
120d
240d
SECURE 15.30
30d
60d
120d
240d
SICT 5.05
30d
60d
120d
240d
SIMAT 1.38
30d
60d
120d
240d
SPVI 2.70
30d
60d
120d
240d
SRS 5.35
30d
60d
120d
240d
TBN 8.05
30d
60d
120d
240d
TPS 3.14
30d
60d
120d
240d
VCOM 2.68
30d
60d
120d
240d